علوم اجتماعی سراب
مطالب درسی وآموزشی علوم اجتماعی راهنمایی 

نمونه سوالات تاریخ کلاس سوم ازاول کتاب تا نوبت اول

 

1-اوضاع ایران قبل از تشکیل دولت صفویان ( بعداز تیموریان) چگونه بود شرح دهید ؟                                  

2-در اواخر قرن نهم هجری کدام دشمنان خارجی به ایران حمله می کردند ؟3- قبل از تشکیل دولت صفویان ، میان مردم ایران تفرقه ی شدیدی بود ، علت این تفرقه چه بود ؟ 4-مؤسّس صفویان که بود ومهمترین طرفداران آنها چه گروهی بودند وچه مذهبی داشتند ؟5- اقدامات شاه اسماعیل صفوی را نام ببرید ؟

6-جنگ چالدران بین چه کسانی بود و چرا این جنگ را چالدران نامیدند ؟7- علّت شکست سپاه صفوی در جنگ چالدران چه بود ؟8- جانشین شاه اسماعیل صفوی که بود و اوضاع کشور به هنگام به پادشاهی رسیدن وی چگونه بود ؟9- سلسله ی صفوی را چه کسی تأسیس و چه کسی تثبیت و چه کسی قدرتمند ساخت ؟ 10-  شاه عباس با چه حیله ای توانست عثمانی ها را شکست دهد ؟11- شاه عباس از تجربه ی شکست چالدران چه عبرتی آموخت و برای جبران آن چه کرد ؟12- یکی از وقایع مهم زمان شاه عباس چه بود ، شرح دهید ؟ 13-دو علّت همکاری انگلیسی ها با ایرا ن در جنگ با پرتغالی ها چه بود ؟14- دلایل ضعف و سپس سقوط سلسله ی صفوی را بنویسید ؟15-سقوط دولت صفوی در زمان کدام پادشاه اتفاق افتاد ، توضیح دهید ؟16- پایتخت صفویان چه شهری بود و هنرهای مهم این دوره را نام ببرید ؟17- دانشمندان دوره ی صفوی را نام ببرید ؟ 18-عوامل رونق تجارت در دوره ی صفوی را نام ببرید ؟-19 مهمترین کارخانه های دوره ی صفوی را نام ببرید ؟20- دو علت تمایل اروپائیان به داشتن رابطه با ایران در دوره ی صفوی را بگوئید ؟21- چرا نادر در ابتدا به شاه تهماسب دوم پیوست و سردار سپاه او شد ؟ 22- نادر در چه جنگی اشرف افغان را شکست داد ؟

23-چرا نادر ، شاه تهماسب دوم را از سلطنت برکنار کرد ؟ 24- تصمیم شورای دشت مغان چه بود شرح دهید ؟25- نادرشاه چند سال پادشاهی کرد و چه مناطقی را فتح نمود ؟

26-مهم ترین فتح نادرشاه کجابود و چرابه آنجا لشکر کشی کرد ؟ 27-پایتخت افشاریّه چه شهری بود و عاقبت نادرشاه راشرح دهید ؟  28-مؤسّس دولت زندیّه چه کسی بود و به جای عنوان پادشاه به خود چه لقبی داد ؟29-پایتخت زندیّه چه شهری بود و چه آثاری از این دوره در این شهر باقی مانده است ؟ 30-تنها جنگ خارجی دولت زندیّه چه جنگی بود ؟ 31-اوضاع سیاسی ایران پس از مرگ کریم خان زند چگونه بود ، توضیح دهید ؟32- قرون جدید به چه قرن هایی از تاریخ اروپا گفته می شود ؟ 33- قرون جدید اروپا هم زمان با تاریخ ایران در چه دوره هایی بود ؟34-در پی تحوّلات قرون جدید اروپا ، چه مذهب جدیدی و به رهبری چه کسی بوجود آمد ؟35-  تحولات مذهبی در اروپا باعث ایجاد چه جنگ هایی شد ؟36- از تحولات صنعتی قرون جدید اروپا ، انقلاب صنعتی بود ، آن را شرح دهید ؟37-رابطه ی انقلاب صنعتی با پیدایش و گسترش استعمارگری اروپائیان را شرح دهید ؟38- تحوّلات سیاسی و اجتماعی قرون جدید اروپا را نام ببرید ؟ 39-نخستین کشورهای استعمارگر اروپایی را نام ببرید ؟40-قاجاریه ازچه طوایفی بودند و در کجا ساکن شدند ؟41- چرا بعد از مرگ کریم خان زند، آغا محمدخان از شیراز فرار کرد ؟42-آغا محمد خان چگونه توانست لطفعلی خان زند را شکست دهد ،شرح دهید ؟

43-حاج ابراهیم خان کلانتر چه نقشی در پیروزی آغامحمدخان قاجار بر زندیّه داشت ؟ 44-مؤسّس قاجاریّه چه کسی بود و کجا را پایتخت خود قرار داد؟ 45-جانشین آغامحمدخان قاجار چه کسی بود و چگونه بر تخت نشست ؟46- جنگ های ایران و روسیّه در زمان کدام پادشاه قاجاریّه روی داد؟ 47-در زمان فتحعلی شاه قاجار چه کسی بر فرانسه حکومت می کرد ؟ 48-در قرارداد بین ایران و فرانسه در زمان فتحعلی شاه ، تعهّدات دو طرف چه بودو سرانجام آن چه شد؟49- در زمان فتحعلی شاه ، انگلستان به چند دلیل خواهان داشتن رابطه با ایران بود، نام ببرید؟50- عهدنامه ی مفصّل بین ایران و چه کشوری بسته شد و تعهّدات دو کشور را در این قرارداد را شرح دهید ؟51- علت و نتیجه ی جنگ اوّل ایران و روسیّه را شرح دهید ؟ 52-علّت و نتیجه ی جنگ دوّم ایران و روسیّه را شرح دهید ؟ 53-نخستین اقدام محمّدشاه در آغاز سلطنت چه بود ؟54-  یکی از حوادث مهمّ زمان محمّدشاه چه بود و نقش انگلیسی ها در این واقعه را نیز بیان کنید ؟ 55-هدف انگلیس و روسیّه در حمایت از فرقه های بابیگری و بهائیگری چه بود ؟56- سید علی محمد باب چه ادّعاهایی کرد و مورد حمایت چه کشوری بود و عاقبت او چه شد ؟ 57-جانشین محمدشاه که بود و صدراعظم معروف او چه کسی بود ؟

58- اقدامات امیرکبیررا نام ببرید ؟59- سرنوشت امیرکبیررا شرح دهید ؟ 60-قراردادپاریس بین ایران و چه کشوری بسته شدو موضوع آن چه بود ، شرح دهید ؟

61- افغانستان در زمان کدام پادشاه قاجاریّه از ایران جدا شد ؟62-هدف ناصرالدین شاه از دادن امتیازات فراوان به بیگانگان چه بود ؟62- امتیاز رویتر را شرح داده و چگونگی لغو آن را نیز بنویسید ؟

ح 64-امتیاز تالبوت( توتون و تنباکو) چه بود و چگونگی لغو آن را نیز شرح دهید ؟ 65-ناصرالدّین شاه توسط چه کسی کشته شد ؟ 66-جانشین ناصرالدّین شاه که بود و در زمان او چه انقلابی روی داد ؟67-نخستین جرقّه ی انقلاب مشروطه چگونه روشن شد ، شرح دهید ؟68- در آغاز انقلاب مشروطه نخستین خواسته ی مردم چه بود ؟69- رهبران انقلاب مشروطه چه کسانی بودند ؟70-چه رویدادی باعث شد تا مظفّرالدّین شاه ، فرمان مشروطیّت را صادر کند ؟71- دلایل مخالفت روسیّه با انقلاب مشروطه را ذکر کنید ؟72-بی اعتنائی محمدعلی شاه نسبت به مشروطه و نمایندگان مجلس چه زمانی آشکار شد ؟

73- محمدعلی شاه با فشار چه کسانی مجبور شد تا متمّم قانون اساسی مشروطیّت را امضاء کند ؟74- محمدعلی شاه با چه بهانه ای و چگونه مشروطه خواهان را سرکوب کرد ؟ 75-رهبران قیام مردم تبریز علیه استبداد محمدعلی شاه  ، چه کسانی بودند ؟76- چرا شیخ فضل ا... نوری بعدها با مشروطیت مخالفت کرد ؟

77-پیشنهادشیخ فضل ا... نوری بر قانون اساسی مشروطیّت چه بود ؟78-اقدام ناپسندمشروطه خواهان پس از فتح تهران چه بود ؟79- قبل از اعدام شیخ فضل ا... نوری وی در پاسخ با درخواست پناهنده شدن به سفارت روسیّه ، چه گفت ؟80- در زمان عضدالملک مجلس برای حل مشکلات کشور ، چه تصمیمی گرفت ؟

 81-  عکس العمل روسیّه و انگلیس در برابر استخدام مورگان شوستر چه بود؟

82- چه کسی تهدید روسها مبنی بر اخراج شوستر از ایران را پذیرفت و حوادث بعد از آن را نیز شرح دهید ؟

 83-چرا پس از تاج گذاری احمدشاه افراد سودجو توانستند قدرت را در دست بگیرند ؟84- در زمان احمدشاه چه کسانی علیه بیگانگان قیام کردند ؟85- یکی از حوادث مهم زمان آغاز سلطنت احمدشاه چه بود ؟ 

83- پیش از شروع جنگ جهانی اول اختلاف اصلی کشورهای اروپایی بر سر چه مسائلی بود؟ 87-پیش از شروع جنگ جهانی اول چه کشورهایی از وضع موجود ناراضی بودند؟

 88-دسته بندی کشورهای درگیر در جنگ جهانی اول را نام ببرید؟ 89- جنگ جهانی اول چگونه آغاز شد ؟90- وضع ایران در جنگ جهانی اول چگونه بود و چرا دولت قاجار نتوانست کاری از پیش ببرد ؟      91- سیاست جدید انگلستان در ایران پس از جنگ جهانی اول چه بود ، شرح دهید ؟

 

 

 

 

بااحترام گروههای آموزشی

[ یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۸ ] [ 21:48 ] [ جاويدحيدرنسب ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ